Kategoriarkiv: Uncategorized

Extra föreningsstämma 3/10-2015

Kallelse till extra stämma för BRF Hammarby Kanal

Datum: Lördagen den 3 oktober 2015
Tid: 10.30
Plats: Gemensamhetslokalen, Sickla Kanalgata 56

DAGORDNING

1 Stämmans öppnande

2 Godkännande av dagordning

3 Val av stämmoordförande

4 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

7 Fastställande av röstlängd

8 Styrelsen förslag.

a. Ändring/tillägg i föreningens stadgar:
i. ”Föreningen äger rätt att ta ut en årlig avgift vid andrahandsuthyrning med ett belopp som högst uppgår till 10 procent av ett prisbasbelopp fastställt enligt 1 kapitlet 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.”

9 Stämman avslutas

Välkomna!

PS. Är mailad till alla medlemmar 23/9-2015.